AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
PROCEDURY NA CZAS EPIDEMII INTERWENCJA KRYZYSOWA ON LINE ORZECZNICTWO W CZASIE PANDEMII

ORZECZNICTWO W CZASIE PANDEMII

Szanowni Państwo - informujemy,

że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. §5 pkt 2. i 3. :

§5 : (...)

2. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Poradnia będzie przyjmować wnioski o wydanie orzeczeń oraz opinii WWRD

jedynie złożone osobiście w siedzibie Poradni (w godzinach jej pracy) lub za pomocą e-puap


Informujemy, że Zespoły Orzekające w PPP7 pracują w całym okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego.

Dokładamy starań, aby wszystkie Państwa sprawy i wnioski były rozpatrywane na bieżąco.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego / mailowego z sekretariatem Poradni lub prowadzącym sprawe psychologiem w celu ustalenia metody postępowania.

 


 

Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się

opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego:

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o składanie wniosku wraz z dołączoną opinią z przedszkola drogą mailową: poradnia@ppp7.pl lub poprzez e-puap

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że poradnia dołoży szelkich starań, aby zrealizować Państwa oczekiwania.

 AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA