AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
STATUT PORADNI R O D O ZADANIA PORADNI

ZADANIA PORADNI

Zadania Poradni określa Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 nr 29 poz. 199)


Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia
i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno - pedagogicznej związanej
z wychowywaniem
i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.


Do zadań Poradni należy:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • realizowanie  zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 Poradnia realizuje zadania poprzez:

 • diagnozę,
 • indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży,
 • terapię rodzin,
 • grupy wsparcia,
 • udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży indywidualnie,
 • doradztwo zawodowe,
 • udzielanie porad i konsultacji dzieciom i młodzieży,
 • udzielanie porad i konsultacji rodzicom i nauczycielom,
 • psychoedukację, w tym: warsztaty, wykłady i prelekcje,
 • mediacje i negocjacje,
 • interwencje kryzysowe, 
 • działalność profilaktyczną,
 • działalność informacyjno - szkoleniową,
 • wspólpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej; opracowywaniu i realizowaniu IPET oraz IPZRW; określaniu dla dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

Poradnia wydaje:

 • opinie po przeprowadzonych badaniach w następujących sprawach:
a) opinia w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
b) opinia w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego
c) opinia w sprawie spełniania obowiązku szkolnego w formie nauczania domowego,
d) opinia w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
e) opinia w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
f) opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
g) opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
h) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
i) opinia w sprawie przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
j) opinia w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z
problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
k) opinia w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonejpracy lub nauki zawodu,
l) opinia w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
m) opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
n) inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka;
 
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 
 • informacje o wynikach przeprowadzonej diagnozy

Opinie, orzeczenia i informacje wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
We własnej sprawie o wydanie opinii, orzeczenia lub informacji może także wystąpić pełnoletni uczeń.

 AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA