AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
WZORY DRUKÓW PROCEDURY INFORMACJE DLA RODZICÓW OFERTY ZAJĘĆ I TERAPII - AUTYZM

ORZECZNICTWO (+AUTYZM)

Informacje dla osób ubiegających się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / nauczania indywidualnego / opinii WWRD w okresie epidemii


Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

i w oparciu o stanowisko MEN wyrażone w piśmie z dnia 26.03.2013r. 

(cytowane za pośrednictwem portalu www.wszystkojasne.waw.pl

 - korespondencja przedstawicieli Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci z MEN)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję)

dla dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm lub zespól Aspergera. 

Uczniowie z taką diagnozą mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.

 


 

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy do zapoznania się z procedurami dotyczącymi wydawania orzeczeń oraz wzorami druków

 


 

SZANOWNI  PAŃSTWO

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Poradni nr 12 / 2018  z dnia 20.06.2018r.  informujemy:

Dyrektor PPP-7przypomina, że w Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP7 znajduje się zapis mówiący że:

„Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni”.

W związku z  duża ilością zgłaszających się rodziców dzieci nie znajdujących się na liście osób umówionych na termin wizyty Dyrektor PPP7 zarządza co następuje i dopisuje do procedur obowiązujących w PPP7:

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek powiadamiania zgłaszające się osoby zapisujące się na wizytę w PPP7 o terminie wizyty, nazwisku osoby do której są umówieni i Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP 7.

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek w przypadku, kiedy zgłaszająca się osoba nie posiada w/w wiedzy poszukać na listach osób zapisanych nazwiska klienta. W przypadku, kiedy dziecko/dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych nie zostanie przyjęty. 

Dyrektor Poradni PPP7 Maria Głodek


Szanowni Państwo,  serdecznie zapraszamy na:

Spotkania dla rodziców dzieci z diagnozą całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu i Zespołu Aspergera  

 kierowane do rodziców dzieci krótko po diagnozie. Szczegóły tutaj.


SZANOWNI PAŃSTWO,  DRODZY  RODZICE

Zapraszamy do korzystania z mokotowskiego portalu  

DZIELNICOWE  CENTRUM   INTEGRACJI

w sprawach uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

w razie potrzeby możliwy jest kontakt telefoniczny z Kierownictwem Poradni

- dyżur w środy w godzinach 9.00 - 11.00


Poradnia wydaje następujące rodzaje orzeczeń:

- Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
(wydawane dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie i zagrożonej niedostosowaniem społecznym wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy)

- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania  przedszkolnego
(wydawane dla dzieci, których stan uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  zorganizowanego w szkole podstawowej)

- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
(dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły)

- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
(dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim)

- Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(dla dzieci od chwili  wykrycia  niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole)Informujemy, że w naszej Poradni są prowadzone zajęcia w Zespołach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
Terapią mogą zostać objęte dzieci posiadające Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Kwalifikację na zajęcia prowadzą specjaliści Zespołów na podstawie zgromadzonej dokumentacji. Ilość miejsc jest ograniczona.

AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA