ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

DZIECI PRZEDSZKOLNE

KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1-8 r.ż.). Badania pedagogiczne, pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomaga ustalić, czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Paderewska- pedagog specjalny, mgr Aleksandra Śmietanka- pedagog specjalny


Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w przyszłości– poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione.

Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się przedszkolem.


Badania i terapia logopedyczna dla dzieci do 7 roku życia (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedę na terenie Poradni)

mgr Anna Gajewska, mgr Ewa Kreft


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów dla dzieci od 5 roku życia mająca na celu pogłębioną diagnozę słuchu i ocenę percepcji słuchowej, w tym uwagi słuchowej i wyższych funkcji słuchowych.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska, mgr Elżbieta Rybak, mgr Małgorzata Dworakowska
ZASADY PRZYJĘĆ               REGULAMIN ZAJĘĆ                              


Zajęcia grupowe Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – mają na celu stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, pomagają w budowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem.

Osoby prowadzące: mgr Joanna Voss, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska, mgr Marta Kępińska- Liwanowska


Zajęcia grupowe Metodą Dobrego Startu – mają na celu wspomaganie rozwoju dziecka z problemami, ukierunkowane są na rozwój wszystkich funkcji umysłowych.

Osoby prowadzące: mgr Nina Majewska- Krzyżewska, mgr Julita Mokiejewska, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Agata Pawlak 


Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 5-6 letnich z elementami SI i terapii pedagogicznej

 Osoby prowadzące: mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Katarzyna Skonieczna


Psychomotoryka wg Procus, Block- zajęcia prowadzone dla dzieci z deficytami w zakresie rozwoju motorycznego.

Osoby prowadzące: mgr Barbara Darlińska, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow


Zajęcia rozwijające sprawność manualną- elementy grafomotoryki, terapii ręki i arteterapii- zajęcia dla dzieci wspierające motorykę małą i grafomotorykę.

Osoby prowadzące: mgr Kinga Skarbek, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska, mgr Katarzyna Skonieczna


"Podróże małe i duże do świata matematyki". Zajęcia rozwijajace uzdolnienia matematyczno- przyrodnicze dla dzieci 6- letnich. Skierowane do dzieci, kóre przejawiają szczególne zainteresowanie zagadnieniami matematycznymi i światem przyrody.  

Osoby prowadzące: mgr Kinga Skarbek, mgr Karolina Skarbek


Trening pewności siebie dla dzieci 5-letnich. Zajęcia oparte na elementach bajkoterapii, Metody Weroniki Sherborne, terapii przez zabawę, kształtujące pewnosć siebie i umiejętność wyrażania siebie w grupie rówieśniczej. 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Andersson, mgr Marta Kępińska- Liwanowska


Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz dla dzieci z innymi niepełnosprawnościami (w tym z afazją) – wymagana opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Psychologowie prowadzący Zespoły: mgr Agnieszka Robak (inne niepełnosprawności w tym afazja), mgr Aleksandra Halicka- Drąszcz (autyzm, Zespół Aspergera). 


Diagnoza i terapia dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: Aleksandra Liziniewicz- Banaszek, Ilona Sadło


Zajęcia "Bystrzaki przedszkolaki"- jak wydobyć potencjał 5- latka. Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, motoryczne i społeczno- emocjonalne. 

Osoby prowadzące: mgr Karolina Skarbek, mgr Kinga Skarbek


"Już wkrótce będę uczniem..."- zajęcia przygotowujące do rozpoczęcia nauki w szkole

Osoby prowadzące: mgr Karolina Skarbek, mgr Kinga Skarbek


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska


KONSULTACJE LEKARZA PSYCHIATRY


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica.ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT