ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się  i specyficznych trudności w uczeniu się– poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione. Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Diagnoza i terapia logopedyczna (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedów na terenie Poradni): mgr Anna Gajewska, mgr Joanna Voss, mgr Agata Pawlak, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Katarzyna Skonieczna, mgr Julita Mokiejewska


KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka we wczesnym, średnim i późnym dzieciństwie (1-8 r.ż.). Badania pedagogiczne pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomagające ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Śmietanka, mgr Lena Banasiak


Terapia pedagogiczna z elementami metody Warnkego (system doskonalący koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową) i RehaCom (ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi). Zajęcia indywidualne lub w małych grupach. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Jolanta Mazurek, mgr Edyta Szkup


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów mająca na celu ocenę percepcji słuchowej dziecka.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


Zajęcia doradcze zapobiegające wykluczeniu zawodowemu dla klas VIII i III gimnazjum

Osoby prowadzące: mgr Dorota Rybaczyk, mgr M. Filipczak, mgr Joanna Saganowska


Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu.

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk


Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się będą odbywać się w szkołach we czwartki w godz. 8.00-12.00 - 

po wcześniejszym uzgodnieniu.

Osoba prowadząca: mgr Joanna Saganowska


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Usprawnia procesy szeroko rozumianej uwagi słuchowej. Trening jest prowadzony online i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej, do której dostęp można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w naszej Poradni. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Jolanta Kubicka - Błażejczyk, mgr Edyta Szkup


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Barbara Darlińska, mgr Eliza Dworakowska, mgr Magdalena Nowak - Kowalewska, mgr Joanna Ogórek

ZASADY PRZYJĘĆ                     REGULAMIN  ZAJEĆ


Zajęcia terapeutyczno – edukacyjne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i ich rodziców (kl. I – III) – mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w domu i w szkole, a szczególności poprawę samooceny, lepszego rozumienia oczekiwań otoczenia, oraz własnych reakcji, trening koncentracji uwagi, radzenia sobie ze złością. Osoby prowadzące: mgr Maria Zapolska– Downar, mgr Olga Jakacka-Papis; z rodzicami pracują: mgr Ewa Banaszek, mgr Krystyna Korlińska


Trening przetwarzania czasowego dr Neuronowski dla dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego (SLI, Afazja, ORM), zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, dysleksją rozwojową i głeboką, całkowitymi zaburzeniami rozwoju (osoby wysokofunkcjonujące)

Osoba prowadząca: mgr Agnieszka Robak wraz zespołem (logopeda, pedagog specjalny, psycholog)


Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci szkolnych (szkoła podstawowa)

Osoby prowadzące: mgr Julita Mokiejewska, mgr Agata Pawlak, mgr Joanna Voss


Trening Pewności Siebie dla uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej. Zajęcia mają na celu budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron, pozyskanie przez dziecko szerokiego wachlarza możliwości asertywnej obrony przed agresją ze strony rówieśników. 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Drachal, mgr Lidia Kowalczyk


Terapia ręki dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Ma na celu poprawę sprawności ręki z uwzględnieniem całościowego rozwoju psychomotorycznego. 

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Magdalena Nowak- Kowalewska


 Warsztaty  dla uczniów młodszych klas szkoły podstawowej z trudnościami w nauce matematyki.

 Osoba prowadząca: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Elżbieta Rybak


Warsztaty psychologiczne: Budowanie poczucia własnej wartości dla uczniów klas VII, VIII, i III klasy gimnzazjum

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Molenda - Drachal, mgr Maria Żychlińska


Warsztaty ortograficzne dla uczniów kl. IV i V.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Hańczewska


Warsztaty ortograficzne z elementami technik uczenia się dla uczniów kl. V i VI.

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka-Błażejczyk, mgr Dorota Rybaczyk 


Warsztaty skutecznego uczenia się z elementami ortografii dla uczniów klas VII

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Joanna Saganowska


Neurofeedback– nowa metoda medyczno– psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG EFB dokonuje terapeuta. Na diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak, mgr Katarzyna Molenda - Drachal, mgr Dorota Rybaczyk


Diagnoza dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgra Marta Fuks - Adamska, mgr Katarzyna Gęsiarz


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT