AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA
OFERTY DLA DZIECI LAT 0-3 DZIECI PRZEDSZKOLNE SZKOŁY PODSTAWOWE SZKOŁY PONADPODSTAWOWE OFERTY DLA RODZICÓW OFERTY DLA NAUCZYCIELI

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości; zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych w tym predyspozycji i uzdolnień, ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się  i specyficznych trudności w uczeniu się– poprzez badania sondażowe, badania indywidualne pogłębione. Osoby prowadzące: psycholog opiekujący się szkołą.


Diagnoza pedagogiczna uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska - Krzyżewska, mgr Weronika Piasecka, mgr Lena Banasiak

Diagnoza i terapia logopedyczna (w szczególnych przypadkach prowadzona przez logopedów na terenie Poradni): mgr Anna Gajewska, mgr Agata Pawlak, mgr Katarzyna Skonieczna, mgr Lena Banasiak,


KORP- Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka (3-6 r.ż.). Badania pedagogiczne pozwalające na wstępną ocenę rozwoju dziecka, pomagające ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie i zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi dla wieku. 

Osoby prowadzące: mgr Lena Banasiak


Terapia pedagogiczna z elementami metody Warnkego (system doskonalący koordynację wzrokowo- słuchowo- ruchową) i RehaCom (ćwiczenia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi). Zajęcia indywidualne lub w małych grupach. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Joanna Saganowska, mgr Weronika Piasecka, mgr Nina Majewska-Krzyżewska


Diagnoza Platformą Badań Zmysłów mająca na celu ocenę percepcji słuchowej dziecka.

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek


DORADZTWO ZAWODOWE, badanie predyspozycji, konsultacje związane z wyborem kierunku kształcenia

Osoby prowadzące: mgr Joanna Saganowska, mgr Dorota Rybaczyk


Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu.

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk


Warsztaty efektywnego uczenia się z treningiem ortograficznym i koncentracji uwagi ( dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych)

Osoba prowadząca: mgr Joanna Saganowska, mgr Katarzyna Hańczewska


NEUROFLOW- interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Usprawnia procesy szeroko rozumianej uwagi słuchowej. Trening jest prowadzony online i jest dostępny na specjalnej platformie internetowej, do której dostęp można uzyskać po przebyciu specjalistycznej diagnozy przeprowadzonej w naszej Poradni. 

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Mazurek, mgr Lidia Śleszyńska, 


Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (dla uczniów klas 0 - III)

Osoby prowadzące: mgr Magdalena Orkisz- Koleśnikow, mgr Barbara Darlińska, mgr Eliza Dworakowska, mgr Magdalena Nowak, mgr Joanna Ogórek

ZASADY PRZYJĘĆ                     REGULAMIN  ZAJEĆ


Trening przetwarzania czasowego dr Neuronowski dla dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego (SLI, Afazja, ORM), zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, dysleksją rozwojową i głeboką, całościowymi zaburzeniami rozwoju (osoby wysokofunkcjonujące) przeznaczony dla dzieci powyżej II klasy SP.

Osoba prowadząca: mgr Jolanta Błażejczyk, mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Weronika Piasecka; konsultacje neuropsychologiczne (koordynacja) - mgr Agnieszka Robak


Trening Pewności Siebie dla uczniów klas IV- VII szkoły podstawowej. Zajęcia mają na celu budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie swoich mocnych stron, pozyskanie przez dziecko szerokiego wachlarza możliwości asertywnej obrony przed agresją ze strony rówieśników. 

Osoby prowadzące: mgr Katarzyna Molenda-Drachal, mgr Lidia Kowalczyk


Trening koncentracji uwagi i pamięci dla uczniów klas III-IV szkoły podstawowej. Ma na celu poprawę koncentracji uwagi. 

Osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rybak, mgr Magdalena Nowak


 Warsztaty  rozwijające kompetencje matematyczne dla uczniów klas III i IV

 Osoba prowadząca: mgr Jolanta Kubicka- Błażejczyk, mgr Elżbieta Rybak


Warsztaty psychologiczne: Budowanie poczucia własnej wartości dla uczniów klas VII, VIII

Osoby prowadzące: mgr Monika Bombalska - Konsowska, mgr Maria Żychlińska


Warsztaty ortograficzne dla uczniów kl. IV i V.

Osoba prowadząca: mgr Katarzyna Hańczewska, mgr Nina Majewska-Krzyżewska


Warsztaty ortograficzne z elementami technik uczenia się dla uczniów kl. V i VI.

Osoby prowadzące: mgr Jolanta Kubicka-Błażejczyk, mgr Dorota Rybaczyk 


Neurofeedback– nowa metoda medyczno– psychologiczna umożliwiająca optymalizację pracy mózgu. Przeznaczona dla uczniów ze szczególnymi trudnościami w koncentracji uwagi. Kwalifikacji na terapię, po uprzedniej diagnozie EEG EFB dokonuje terapeuta. Na diagnozę kieruje psycholog prowadzący ucznia. 

Osoby prowadzące: mgr Lidia Śleszyńska, mgr Jolanta Mazurek, mgr Michalina Robak, mgr Elżbieta Rybak, mgr Katarzyna Molenda - Drachal, mgr Dorota Rybaczyk


Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej i terapii pedagogicznej dla dzieci z klas 0-I

osoby prowadzące: Magdalena OrkiszKoleśnikow i Katarzyna Hańczewska


 

Zajęcia grupowe rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla klas "0"

Osoby prowadzące: mgr Aleksandra Liziniewicz-Banaszek , mgr Ilona Sadło


 

Terapia ręki dla uczniów klas I-III z obniżonym poziomem grafomotorycznym

osoby prowadzace: mgr Elżbieta Rybak, mgr Magdalena Nowak


Grupowy trening czytania z elementami metody warnkego dla uczniów klas IV-V

Osoby prowadzące: mgr Katazyna Hańczewska, mgr Nina Majewska-Krzyżewska


Czytam i rozumiem - warsztaty dla uczniów mających trudności z czytaniem ze zrozumieniem tekstów, polecen i zadań z treścią z klas IV-V

Osoby prowadzące: mgr Weronika Piasecka, mgr Katarzyna Skonieczna


Czytam i rozumiem - warsztaty dla uczniów mających trudności z czytaniem ze zrozumieniem tekstów, polecen i zadań z treścią z klas VI-VII

Osoby prowadzące: mgr Weronika Piasecka, mgr Lena Banasiak


Indywidualna psychoterapia poznawczo-behawioralna dla uczniów z problemami lękowymi, depresyjnymi i trudnościami w funkcjonowaniu społecznym

osoby prowadzące: mgr Monika Kiełtyka-Czech i mgr Joanna de Flassilier-Popławska


Diagnoza dzieci wykorzystywanych seksualnie lub z podejrzeniem wykorzystywania.

Osoby prowadzące: mgr Ilona Sadło, mgra Marta Fuks - Adamska, mgr Katarzyna Gęsiarz


Indywidualne konsultacje lekarza psychiatry


Na wszystkie wyżej wymienione zajęcia kwalifikuje psycholog opiekujący się placówką, po uzyskaniu zgody rodzica


AKTUALNOŚCI ZESPÓŁ PPP7 TEREN DZIAŁANIA OFERTA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) KONFERENCJA - AUTYZM DORADZTWO ZAWODOWE ROZWIŃ SKRZYDŁA PORADY LINKI KONTAKT SIEĆ EPIDEMIA