Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

  • Strona główna
  • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(current)

Wydawana jest dzieciom niepełnosprawnym. Obowiązuje od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Górnego Mokotowa należy zgłosić się do psychologa opiekującego się placówką. Przydział specjalistów do poszczególnych placówek: CZYTAJ WIĘCEJ

W przypadku dzieci w spektrum autyzmu, a także dzieci nieuczęszczających do przedszkola ale zamieszkujących na terenie Górnego Mokotowa, proces uzyskiwania opinii jest taki sam jak proces uzyskiwania orzeczeń  CZYTAJ WIĘCEJ

TERMIN WYDANIA OPINII

Zespół Orzekający wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, opinia może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę

Informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – miejsca pomocy, lista placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:  Czytaj więcej

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

Procedury przygotowane przez Dyrekcję Poradni: Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.i orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

Skip to content