Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

  • Strona główna
  • Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju(current)

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju obowiązuje od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole

Wydawana jest dzieciom, posiadającym diagnozę lekarską następujących niepełnosprawności:

  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • niesłyszących, słabosłyszących (tym dzieciom opinie i orzeczenia wydaje SPPP TOP na ul. Raszyńskiej)
  • niewidomych, słabowidzących (tym dzieciom opinie i orzeczenia wydaje SPPP TOP na ul. Raszyńskiej)
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

JAK UZYSKAĆ OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

W przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Górnego Mokotowa należy zgłosić się do psychologa opiekującego się placówką. Przydział specjalistów do poszczególnych placówek: CZYTAJ WIĘCEJ

W przypadku dzieci w spektrum autyzmu z placówek spoza Górnego Mokotowa, a także dzieci nieuczęszczających do przedszkola ale zamieszkujących na terenie Górnego Mokotowa, proces uzyskiwania opinii jest taki sam jak proces uzyskiwania orzeczeń  CZYTAJ WIĘCEJ

TERMIN WYDANIA OPINII

Zespół Orzekający wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, opinia może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora Poradni lub upoważnioną przez niego osobę

Informacje dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością – miejsca pomocy, lista placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju:  Czytaj więcej

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju:

Procedury przygotowane przez Dyrekcję Poradni: Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.i orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

change language
Skip to content