Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

 • Strona główna
 • Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7(current)

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 7 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-10-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26
 • Data ostatniego przeglądu: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Gęsiarzkgesiarz@eduwarszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 849 99 98, 519 831 523. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Komunikacja miejska: metro – przystanek Pole Mokotowskie i 10 min. pieszo.

Tramwaje: przystanek Kielecka – 33, 10, 17 i 10 min. pieszo.

Autobusy: przystanek Madalińskiego (Łowicka) – 130, 138, 168 i 10 min. pieszo.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Informacja o dostępności wejścia do budynku oraz dostępności korytarzy, schodów, wind, pochylni i platform – Poradnia mieści się w lewym skrzydle budynku na pierwszym i drugim piętrze przy ulicy Narbutta 65/71 w Warszawie i nie posiada windy. PPP7 dysponuje dwoma gabinetami na parterze budynku. Przy wejściu głównym do budynku znajduję się mobilna pochylnia, która umożliwia wejście osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi do gabinetów znajdujących się na parterze budynku. Na parterze budynku znajduję się również toaleta dla osób z niepełnosprawnościami sfinansowana ze środków PFRON. Badanie psychologiczne jest możliwe w miejscu zamieszkania lub w placówce oświatowej.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowej, pętli indukcyjnych – Poradnia nie posiada.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach – jest możliwość.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line – tłumacz języka migowego nie jest zatrudniony w Poradni. Istnieje możliwość zorganizowania pomocy tłumacza języka migowego w sytuacji potrzeby na miejscu lub on – line.

Skip to content