Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) — zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ul. Narbutta 65/71, 02-524 Warszawa, reprezentowana przez dyrektor Katarzyna Gęsiarz.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  nr 7 jest Pani Renata Zarzeczna, adres email: rzarzeczna.iod@dbfomokotow.pl
 • Administrator danych osobowych — Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa- Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe oraz zgody podpisanej przez rodzica/ opiekuna dziecka.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
 1. a) diagnozy psychologicznej/pedagogicznej/logopedycznej/innej.
 2. b) terapii
 3. c) wydania opinii/orzeczenia.
 4. d) prowadzenia szkoleń, warsztatów.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy uprawnione z mocy prawa oraz instytucje oświatowe, instytucje/firmy z którymi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 ma podpisaną umowę.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym Poradnia zobowiązana jest do zachowania danych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, zatwierdzoną przez Archiwum Państwowe w dniu 23.05.2017 r.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości korzystania z usług PPP7.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA

INFORMACJA ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 7 z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 65/71, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest powołany przy DBFO Warszawa-Mokotów.

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dyrektor Poradni     Katarzyna Gęsiarz

 

Skip to content