Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydajemy dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znaczne utrudnia uczęszczanie do szkoły.

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA

Zespół Orzekający wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z nauczaniem indywidualnym:

Procedury przygotowane przez Dyrekcję Poradni: Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

Skip to content