Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Wydajemy orzeczenia i opinie dzieciom i uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i ośrodków, znajdujących się na terenie Górnego Mokotowa.

Wydajemy dokumenty dzieciom i uczniom w spektrum autyzmu z wybranych dzielnic Warszawy Czytaj więcej

OPINIE

Opinia psychologiczna to jeden z podstawowych dokumentów wydawanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne na podstawie przeprowadzonej diagnozy.  Opinia zawiera określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii. W opinii określone jest stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz zawarte są wskazania dla rodziców i nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem. Czytaj więcej

Poradnia wydaje opinie w następujących sprawach:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły
 • specyficznych trudności w uczeniu się
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej
 • objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • spełniania obowiązku (o którym mowa w art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty), poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 • inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży

Poradnia wydaje także Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  Czytaj więcej

ORZECZENIA

Orzeczenia wydawane są dzieciom i młodzieży ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami, ze stwierdzonym niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Umożliwiają one szkołom i instytucjom dostosowanie wymagań i form zajęć do potrzeb dziecka. Czytaj więcej

Skip to content