Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydajemy dzieciom i młodzieży z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu głębokim

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA

Zespół Orzekający wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji.

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

 

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z Orzeczeniem o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych:

Procedury przygotowane przez Dyrekcję Poradni: Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

Skip to content