Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

1. Należy zapisać się telefonicznie do specjalisty opiekującego się placówką do której uczęszcza dziecko.

2. Należy zgłosić się w wyznaczonym terminie na badanie. Na wizytę należy zabrać ze sobą między innymi:

  • Nr PESEL dziecka
  • Dokumenty, które mogą być pomocne przy diagnozie zgłaszanego problemu to: dokumentacja medyczna, opinie nauczycieli z przedszkola/szkoły o funkcjonowaniu dziecka, zeszyty szkolne, dyktanda, wcześniej wydane opinie psychologiczne, pedagogiczne logopedyczne, wyniki badań słuchu/wzroku
  • O innych potrzebnych dokumentach będą Państwo informowani przez specjalistę przy zapisie.

3. Po zakończonej diagnozie (zazwyczaj jest to kilka spotkań) specjalista zaprasza rodzica lub pełnoletniego ucznia na omówienie wyników badań. Udziela wtedy wskazówek do dalszej pracy lub kieruje do innych specjalistów, jeśli jest taka potrzeba.

4. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

Jeśli dziecko było wcześniej pod opieką innej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, należy odpowiednio wcześniej zgłosić się do tej placówki z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji dziecka do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

Skip to content