Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest:

  1. Dzieciom i młodzieży posiadającym diagnozę lekarską następujących niepełnosprawności:
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • niesłyszących, słabosłyszących
  • niewidomych, słabowidzących
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

2. Dzieciom i młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej niedostosowaniem społecznym

TERMIN WYDANIA ORZECZENIA

Zespół Orzekający wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych stanem zdrowia dziecka lub złożonością procesu diagnostycznego, orzeczenie może być wydane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica lub uzupełnienia przez niego wymaganej dokumentacji

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę

Szczegółowe informacje dotyczące procedur związanych z kształceniem specjalnym: Procedury przygotowane przez Dyrekcję Poradni: Procedura składania wniosków o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.i orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania wraz z procedurą składania odwołania

Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno– pedagogicznych- Dz.U. poz.1743)

Placówki realizujące kształcenie specjalne Czytaj więcej

Skip to content