Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Przy pierwszej wizycie powinno się zarezerwować około 1,5 do 2 godzin na spotkanie. Zazwyczaj w pierwszej kolejności jest prowadzona rozmowa z rodzicem, a w drugiej odbywa się rozmowa z dzieckiem lub jego badanie.

 

Na pierwszą wizytę w Poradni w zależności od problemu, może się być przydatna np. książeczka zdrowia dziecka, informacja o dziecku w formie pisemnej od nauczyciela (jeśli taką mamy), dokumenty od lekarza lub innego specjalisty. Przy zapisie telefonicznym psycholog lub specjalista poinformuje o dokumentach potrzebnych do przeprowadzenia diagnozy.

Nie ma takiego obowiązku. Natomiast w wizycie musi uczestniczyć jeden rodzic lub opiekun prawny, posiadający władzę rodzicielską nad dzieckiem oraz prawo decydowania o edukacji dziecka. Obecność obojga rodziców może być jednak pomocna. Zalecana jest wstępna rozmowa, nawet telefoniczna, z psychologiem w celu ustalenia przebiegu wizyty.

Na wizycie z dzieckiem w Poradni muszą być rodzice dziecka lub jeden z rodziców o jasnej sytuacji sprawowania opieki nad dzieckiem lub opiekun prawny.

 

Każda z placówek oświatowych, znajdująca się w rejonie działania Poradni ma wyznaczonego psychologa który opiekuje się jej uczniami. Informacje, który psycholog opiekuje się Szkołą/ Przedszkolem dziecka uzyskacie w placówce, sekretariacie Poradni lub znajdziecie na stronie internetowej.

 

Pomoc udzielana w Poradni jest bezpłatna.

 

Nie. Wizyta u specjalistów w Poradni nie wymaga skierowania. O rodzaju udzielanej pomocy decyduje psycholog prowadzący dziecko.

Należy sprawdzić lub dopytać nauczyciela o nazwisko psychologa z naszej Poradni, który opiekuje się Państwa placówką. Można także sprawdzić to na naszej stronie. Psycholog udzieli dalszych wskazówek.

 

Tak, Poradnia jest zobowiązana do szczególnej ochrony danych osobowych. Czytaj dalej

Wszelkie dokumenty, opinie, zaświadczenia, orzeczenia wydawane są bezpośrednio rodzicom, który przekazuje je do Szkoły lub Przedszkola. O zakres wymiany informacji pomiędzy Placówką a Poradnią decyduje rodzic. Rodzic może, ale nie musi wyrazić zgodę na wymianę informacji pomiędzy Szkołą/ Przedszkolem a Poradnią.

Jedynie rodzic lub opiekun prawny może wnioskować o wydanie dokumentacji dziecka bądź przygotowanie Opinii/ Orzeczenia/ Informacji.

Należy wystąpić w poprzedniej Poradni z wnioskiem o przeniesienie dokumentacji do naszej Poradni przed wizytą u nas. Po zapoznaniu się z dokumentacją dziecka będą mieli większe możliwości udzielenia odpowiedniej pomocy.

W sytuacji pierwszej wizyty u specjalisty, w szczególności jeśli dotyczy to młodszego dziecka, istotne jest by dziecko było zdrowe, wyspane i po lekkim śniadaniu, ponieważ sprzyja to dobremu samopoczuciu. Warto powiedzieć dziecku o spotkaniu i przedstawić, co będzie robiło podczas wizyty (na przykład, że nie będzie to wizyta u lekarza). Warto wspomnieć, że będzie ono rozmawiało, rozwiązywało zagadki, zadania, ćwiczenia lub bawiło się ze specjalistą.

Psycholog wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i wystandaryzowane testy do badania różnych obszarów rozwoju i funkcjonowania dziecka w zależności od zgłoszonego problemu. W zależności od sytuacji i wieku dziecka psycholog obserwuje je podczas zabawy lub wykonuje zadania dostosowane do jego poziomu rozwoju. Zazwyczaj rozmawia także z rodzicem.

Tak, na pisemny wniosek rodzica. Najczęściej na podstawie badań psychologiczno- pedagogicznych tworzona jest Opinia lub Informacja o wynikach badań.

Poradnia zajmuje się diagnozą wyłącznie dzieci i młodzieży. Ale psycholog z pewnością wskaże właściwe miejsce, gdzie można będzie wykonać badania dorosłych.

Wszelkie badania odbywają się na terenie Poradni, z uwagi na wykorzystywanie narzędzi diagnostycznych. Natomiast w wyjątkowych sytuacjach – w przypadku dzieci z dużymi trudnościami w przemieszczaniu lub ze znacznymi niepełnosprawnościami – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z psychologiem w celu znalezienia najlepszego rozwiązania.

Każdy specjalista udziela informacji zwrotnej o wynikach badań, osobiście lub na piśmie. W razie potrzeby, szczegółowo je omówi i udzieli wskazań do dalszej pracy z dzieckiem.

Opinia o dysleksji wystawiana jest od IV klasy Szkoły Podstawowej. W przypadku dzieci młodszych można jedynie stwierdzić ryzyko dysleksji. Aby uzyskać odpowiednią diagnozę należy umówić się na wizytę u psychologa opiekującego się placówką na badania psychologiczne i pedagogiczne.

Zgłosić się do psychologa z opinią nauczyciela, opisującą specyficzne trudności ucznia związane z nauką poprawnego pisania i czytania, przejść pełną diagnozę psychologiczno–pedagogiczną.

Opinię wydaje Poradnia rejonowa bądź prywatna. Opracowuje ją specjalista diagnozujący dziecko na podstawie badań. Opinię podpisują specjaliści i dyrektor.

Opinie lub orzeczenie swojego dziecka zainteresowani rodzice otrzymują po zakończeniu całego procesu diagnozy. Opinia wydawana jest do 30 dni po złożeniu przez rodzica właściwego wniosku. Natomiast w wypadku orzeczenia zależy to od jego rodzaju Czytaj dalej

Diagnoza zawarta w opinii pomaga zrozumieć problemy dziecka i wskazuje metody pracy w domu i w szkole. Nauczyciele dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać w sposób opisany na stronie Czytaj dalej

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdza, że dane dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne, a jego problemy szkolne są wynikiem obiektywnych trudności. Jest dokumentem, na podstawie którego placówka oświatowa musi stworzyć dogodne warunki do realizacji obowiązku przedszkolnego czy szkolnego przez dziecko.

Orzeczenie wydaje Zespół Orzekający powołany przez Dyrektora Poradni. W skład Zespołu Orzekającego wchodzi psycholog prowadzący, lekarz, przewodniczący zespołu, pedagog oraz inni specjaliści.

Należy uzyskać opinię z Poradni w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (na podstawie badania przeprowadzonego przez specjalistę – najczęściej psychologa opiekującego się placówką – oraz dokumentacji ze szkoły/przedszkola). Opinię z Poradni należy dostarczyć dyrektorowi szkoły rejonowej lub najbliższej miejscu zamieszkania dziecka wraz z wnioskiem. Dyrektor szkoły wydaje odpowiednią decyzję.

Trzeba zgłosić się do psychologa z dzieckiem. Psycholog po uzyskaniu wszystkich danych dotyczących stanu psychologicznego, warunków związanych z pracą, może wydać dokument o braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.

W Poradni prowadzone są różne rodzaje zajęć, na które kieruje prowadzący dziecko psycholog. Zapraszamy do zapoznania się z naszą OFERTĄ zamieszczoną na stronie.

Skip to content