ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT
STATUT PORADNI R O D O ZADANIA PORADNI

AKTUALNOŚCI

Szanowni Państwo,  w związku z sytuacją nadzwyczajną -

prosimy monitorować informacje na naszej stronie internetowej -

będziemy na bieżąco informować o zmianach w pracy Poradni.


Szanowni Państwo,

informujemy i przypominamy, iż w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania sie epidemii koronawirusa - od 1.04.2020r. wchodzą w życie kolejne obostrzenia poruszania się, w tym zakaz poruszania się dzieciom i młodzieży do lat 18 bez opieki osoby dorosłej.

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi na stronie

www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


Szanowni Państwo - informujemy,

że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. §5 pkt 2. i 3. :

§5 : (...)

2. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 3–6, uwierzytelnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów.

Poradnia będzie przyjmować wnioski o wydanie orzeczeń oraz opinii WWRD

jedynie złożone osbiście w siedzibie Poradni (w godzinach jej pracy) lub za pomocą e-puap

 Szanowni Państwo - uczniowie, rodzice, nauczyciele - 

od dnia 24.03.2020r.  Poradnia uruchamia telefon wsparcia pychologicznego 

500 098 928   (czynny w godz. 9.00 - 19.00)

dla osób w kryzysie psychologicznym,

doświadczających trudności emocjonalnych, zwłaszcza w obecnej sytuacji.

Dyżury pełnić będą psychologowie i psychoterapeuci Poradni.


Informujemy, że w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 9.00 - 14.00

w środy i piątki w godzinach 9.00 - 19.00

będzie dostępny psychoterapeuta Poradni na platformie SKYPE

(poradnia@ppp7.pl)

i będzie realizował  wsparcie psychologiczne

w ramach Interwencji Kryzysowej

dla potrzebujących uczniów i rodziców będących pod opieką Poradni

Rodziców dzieci niepełnosprawnych zapraszam do kontatu na platformie SKYPE

  (agnieszka.robak@ppp7.pl) w czwartek 9.00 - 14.00


INFORMUJEMY, że za zgodą Burmistrza Dzielnicy Mokotów 

 pana Rafała Miastowskiego

ULEGŁY ZMIANIE GODZINY PRACY PORADNI:

PORADNA W OKRESIE DO 10.04.2020 CZYNNA BĘDZIE:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK I PIĄTEK W GODZINACH 8-16,

przy czym w godzinach 14-16 tylko pod numerem telefonu: 519 831 523

WTOREK 12-20,

przy czym w godzinach 18-20 tylko pod numerem telefonu: 519 831 523

w sobotę poradnia będzie nieczynna.

W dniu 10.04.2020 (piątek)  Poradnia realizuje wyłącznie pracę zdalną w godzinach 8.00 - 14.00 

kontakt  tylko pod numerem telefonu: 519 831 523Decyzją Dyrektora Poradnia zawiesza zajęcia grupowe, terapeutyczne i wstrzymuje przyjęcia indywidualne dzieci, uczniów i rodziców do dnia 11.04.2020

Specjaliści Poradni dostępni są w kontakcie telefonicznym i mailowym  (poradnia@ppp7.pl)

- zapraszamy do korzystania z tej drogi komunikacji.

W wiadomościach e'mail prosimy o wskazanie nazwiska i wieku dziecka, numeru szkoły / przedszkola, oraz zgłaszanego problemu, a także numeru telefonu kontaktowego.

Wszelkie sprawy nie wymagające kontaktu osobistego będą załatwiane na bieżąco.

W pilnych, wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt - potrzeba wizyty w Poradni będzie rozpatrywana indywidualnie. Na wizytę w poradni prosimy przygotować oświadczenie o stanie zdrowia.

Dodatkowo informujemy, że specjaliści Poradni będą reagować na sytuacje Interwencji Kryzysowej.


Posiedzenia zespołów orzekających rozpatrujących sprawy dzieci w dniu 07.04.2020 odbędą się.


Informacja dla rodziców dzieci ubiegających się

o opinię w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego:

Rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prosimy o składanie wniosku wraz z dołączoną opinią z przedszkola drogą mailową: poradnia@ppp7.pl lub poprzez e-puap

Rodziców dzieci, które wymagają odroczenia obowiązku szkolnego, ale nie posiadają orzeczeń - ze względu na konieczność przeprowadzenia badań potwierdzających taką potrzebę - prosimy o kontakt z poradnią drogą mailową lub telefoniczną - każdą sprawę będziemy rozpatrywać indywidualnie. 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że poradnia dołoży szelkich starań, aby zrealizować Państwa oczekiwania.


Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

i w oparciu o stanowisko MEN wyrażone w piśmie z dnia 26.03.2013r. 

(cytowane za pośrednictwem portalu www.wszystkojasne.waw.pl

 - korespondencja przedstawicieli Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci z MEN)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 nie wydaje opinii stwierdzających specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję)

dla dzieci, u których zdiagnozowano całościowe zaburzenia rozwoju - autyzm lub zespól Aspergera

Uczniowie z taką diagnozą mogą ubiegać się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

i na tej podstawie korzystać z niezbędnych dostosowań do swoich potrzeb.


Szanowni Państwo,

aby wysłać do nas dokumenty za pośrednictwem e-puap - należy wysłać pismo przewodnie (np. z nazwiskiem psychologa - do którego kierowane są dokumenty)

wraz z załącznikami (np. skany dokumentów, w tym wniosków)

Skontaktuj się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Szanowni Państwo, 

przy składaniu wniosków o przeniesienie dokumentacji dziecka do innej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prosimy o korzystanie z druku zamieszczonego tutaj.


SZANOWNI  PAŃSTWO

zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Poradni nr 12 / 2018  z dnia 20.06.2018r.  informujemy:

Dyrektor PPP-7przypomina, że w Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP7 znajduje się zapis mówiący że:

„Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni”.

W związku z  duża ilością zgłaszających się rodziców dzieci nie znajdujących się na liście osób umówionych na termin wizyty Dyrektor PPP7 zarządza co następuje i dopisuje do procedur obowiązujących w PPP7:

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek powiadamiania zgłaszające się osoby zapisujące się na wizytę w PPP7 o terminie wizyty, nazwisku osoby do której są umówieni i Procedurze składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  PPP 7.

 Pracownicy sekretariatu maja obowiązek w przypadku, kiedy zgłaszająca się osoba nie posiada w/w wiedzy poszukać na listach osób zapisanych nazwiska klienta. W przypadku, kiedy dziecko/dorosły uczeń nie znajduje się na liście osób zapisanych nie zostanie przyjęty. 

Dyrektor Poradni PPP7 Maria Głodek


Zapraszamy

nauczycieli wszystkich placówek edukacyjnych Górnego Mokotowa na

 konsultacje dotyczące podejrzenia wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży

prowadzące: psycholog - mgr Ilona Sadło, psycholog - mgr Katarzyna Gęsiarz,

psycholog - mgr Marta Fuks-Adamska

terminy spotkań ustalane są indywidualnie - telefonicznie bezpośrednio z prowadzącymi


 

 


ZESPÓŁ PPP7 SIEĆ ROZWIŃ SKRZYDŁA AKTUALNOŚCI TEREN DZIAŁANIA ORZECZNICTWO (+AUTYZM) OFERTA PORADY LINKI KONFERENCJA - AUTYZM KONTAKT