Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

Stowarzyszenie OPTA
https://www.opta.org.pl/
Placówka profilaktyczno-terapeutyczna dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Grupy socjoterapeutyczne, psychoedukacyjne, warsztaty rodzinne, spotkania i terapia rodzinna

Powiślańska Fundacja Społeczna
https://www.pfs.pl/pl/
Pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom – pomoc rodzinom zagrożonym rozpadem, ubogim, ofiarom przemocy oraz osobom uzależnionym

Fundacja Fro Przystań
http://www.froprzystan.com/
Odbiorcami działań, podejmowanych przez Fundację są: dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzież ucząca się i nieaktywna zawodowo; osoby dorosłe zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo; osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub dyskryminowane na rynku pracy; inne osoby, zgodnie z celami Fundacji.

Stowarzyszenie KARAN

http://www.karan.pl/index/
młodzieżowa poradnia uzależnień

Poradnia DIALOG

https://www.psychiatrzy.warszawa.pl/
Placówka niepubliczna realizująca darmowy program wsparcia psychiatrycznego (dalszych informacji udziela placówka)

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

https://woik.waw.pl/
Interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, psychoedukacja, konsultacje prawne i psychiatryczne, poradnictwo socjalne. Terapia grupowa, par, małżeństw. Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie. Program psychologiczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Fundacja CEL Centrum Edukacji Liderskiej
https://fundacjacel.pl/
Pomoc dzieciom i młodzieży – wyrównanie szans rozwojowych różnych grup społecznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w podejmowaniu aktywności na rzecz rozwoju, poprawy efektywności działania i jakości życia

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP

https://mop-poradnia.pl/
pomoc psychologiczna dla młodzieży, profilaktyka zaburzeń okresu dojrzewania, terapia młodzieży i ich rodzin (indywidualna i grupowa), edukacja, konsultacje, warsztaty umiejętności psychospołecznych

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP

https://www.poradnia-top.pl/
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dedykowana dzieciom i młodzieży z terenu całej Warszawy, w tym dzieciom i młodzieży niedosłyszącym, niedowidzącym, z niepełnosprawnościami

Młodzieżowa Poradnia Profilaktyki i Terapii Poza iluzją

http://www.pozailuzja.pl/
uzależnienia od komputera, psychiatra, grupa DDA, terapia rodzinna,
psychoedukacja dla rodziców

Ośrodek Leczenia Uzależnień NZOZ Stowarzyszenia Eluteria
https://eleuteria.org.pl/
Poradnictwo i leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków), wspieranie rodzin i bliskich osób uzależnionych (niezależnie od miejsca terapii osoby uzależnionej)

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

www.tpm.org.pl
Wsparcie dla młodzieży i młodych osób będących w trudnych sytuacjach życiowo – rodzinnych oraz w kryzysie emocjonalnym

Stowarzyszenie Aslan

www.aslan.org.pl
Konsultacje specjalistyczne, wsparcie grupowe dla młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualna pomoc psychologiczna, poradnictwo rodzinne, doradztwo zawodowe, zajęcia integrujące dla rodzin, działania edukacyjne dla dzieci, działanie na rzecz dzieci ulicy

Fundacja Mederi

http://fundacjamederi.pl/
Specjalistyczne wsparcie dla dziecka krzywdzonego oraz jego rodziny

Komitet Ochrony Praw Dziecka

www.kopd.pl
Poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne – pedagogiczne, terapia,
mediacje, szkolenia i warsztaty, diagnoza psychologiczna dzieci, ofiar i małoletnich świadków przemocy

Fundacja Centrum Praw Kobiet. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

www.cpk.org.pl
Specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne dla kobiet. Działania interwencyjne, opieka psychologiczna i pomoc terapeutyczna dla kobiet i ich dzieci

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

https://wcpr.pl/
Pomoc rodzinom zastępczym, osobom niepełnosprawnym, cudzoziemcom na terenie Warszawy. Na stronie można znaleźć informacje o możliwych formach wsparcia dla tych osób.

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnościami (PIKON)

https://wcpr.pl/pikon
Baza wiedzy na temat oferty oraz kompetencji poszczególnych instytucji miasta stołecznego Warszawy dla osób z niepełnosprawnościami, informacja telefoniczna na temat m. in. orzeczenia o niepełnosprawności

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

www.fdds.pl
Pomoc dla osób doznających przemocy domowej. Poradnictwo telefoniczne i osobiste. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży w kryzysie.

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 (całą dobę)

Telefon dla Rodziców i Nauczycielek i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci: 800 100 100 (pon.-pt. 12:00- 15:00)

Niebieska Linia

www.niebieskalinia.pl

Grupy psychoterapeutyczne dla kobiet, poradnictwo prawne i psychologiczne.
warsztaty rozwoju osobistego, treningi personalne. Telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Korotyńskiego 13, 02- 121 Warszawa;
Poradnia Telefoniczna: 22 668 70 00 (12:00- 18:00)

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia: 800 120 002 (całą dobę)

Skip to content