Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 na Mokotowie

PROSIMY O CZARNE PRZYCISKI Z NAGŁÓWKAMI :

System Poradni Psychologicznych

Dyżurujące Izby Przyjęć

Wskazania do konsultacji oraz na SOR

Tajemnica lekarska

(IKONKA domek z plusem) System Poradni Psychologicznych dla Dzieci i Młodzieży “pierwszy poziom”

Od marca 2020 r. wprowadzana w życie jest reforma systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W ramach reformy tworzone sa poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży – docelowo blisko 500 w kraju.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Lista zakontraktowanych poradni jest na bieżąco aktualizowana na stronach NFZ:
https://www.nfz.gov.pl/dlapacjenta/informacjeoswiadczeniach/ochronyzdrowiapsychicznegodzieciimlodziezy/

(IKONKA LEKARZ) Dyżurujące Izby Przyjęć dla Dzieci i Młodzieży w województwie mazowieckim

 1. Szpitale dla osób do dnia 14 urodzin
 • Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM (Żwirki i Wigury)
 • Oddział Dziecięcy Szpitala Psychiatrycznego MCN w Józefowie (ul. 3-go Maja 127)
 1. Szpitale dla osób od 14 do 18 urodzin
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN (Sobieskiego 9)
 • Oddział Młodzieżowy Szpitala Psychiatrycznego MCN w Józefowie (ul. 3-go Maja 127)
 • Oddział Psychiatryczny UKZ w Konstancinie, ul. Sue Ryder 1

Osoby dorosłe, nawet jeśli się uczą, w trybie ostrym, mogą być konsultowane i hospitalizowane jedynie na oddziałach dla dorosłych (zgodnie z miejscem zamieszkania lub najbliższa szkoły izba przyjęć)

(IKONKA wykrzyknik) Ponieważ terminy dyżurów ustalane są na bieżąco, okresowo są wprowadzane zmiany (także w kryteriach wiekowych), najlepiej jest w momencie wysyłania pacjenta na konsultację, zadzwonić i upewnić się, który szpital dla danego ucznia (kryterium wiekowe) pełni dyżur. Stale dyżurującą izbą przyjęć jest izba MCN: 22 468 25 96

(IKONKA telefon dzwoni) Wskazania do konsultacji psychiatrycznych oraz na SOR

 1. Wskazania do konsultacji psychiatrycznej – pilnej tj. na Izbie Przyjęć Szpitala Psychiatrycznego
 • stan bezpośredniego zagrożenia życia z przyczyn potencjalnie psychiatrycznych (tendencje samobójcze, epizod depresji ciężki)
 • pobudzenie psychoruchowe z przyczyn psychiatrycznych (pobudzenie psychoruchowe po użyciu substancji psychoaktywnych (SPA) jest bezwzględnym wskazaniem do zgłoszenia się na SOR szpitala pediatrycznego)
 • objawy psychotyczne jeśli nie są spowodowane SPA

2. Wskazania do konsultacji na SOR

 • stan po próbie “s” (szczególnie zatrucie lekami, samookaleczenia, próba zadzierzgnięcia się)
 • samookaleczenia jeśli wymagają zaopatrzenia chirurgicznego
 • zatrucie, nadużycie SPA (pobudzenie psychoruchowe, objawy psychotyczne, stan po zatruciu)

3. Wskazania do konsultacji psychiatrycznej w trybie przyspieszonym

 • pogarszający się stan psychiczny wskazujący na rozwijanie się zaburzeń psychicznych szczególnie depresji (zmiana w zakresie aktywności, relacji towarzyskich, wyraźny spadek wyników w nauce, pojawienie się samookaleczeń, podejrzenie nadużywania SPA)
 • nasilenie jakichkolwiek objawów u ucznia pozostającego pod opieką psychiatry

(IKONKA wykrzyknik) Wszystkie powyższe punkty są orientacyjne, i to w jaki sposób je zastosujemy zależy od bieżącej sytuacji. Zawsze lepiej jest zrobić za dużo niż za mało. Optymalne jest stworzenie wewnątrzszkolnej procedury postępowania, która oparta jest na zasobach szkoły oraz połączona jest ze szkoleniem

(IKONKA kłódka) Tajemnica lekarska

 • Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego opisuje tajemnicę związaną z informacjami dotyczącymi osoby leczonej w Art. 50. Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału. Od obowiązku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w ust. 1 jest zwolniona w stosunku do: 1) lekarza sprawującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi
 • Za osoby wykonujące ustawę uważa się wszystkie osoby pracujące w celu poprawy zdrowia psychicznego, a osobę kierowaną do szpitala psychiatrycznego (lub na konsultację psychiatryczną) można zdecydowanie uznać za osobę chronioną przez tą ustawę.
 • Z art. 50 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego jednoznacznie wynika, że można przekazać informację dotyczącą stanu zagrożenia życia lekarzowi (lub zespołowi ratownictwa medycznego)
 • Ponadto informacja od szkoły opisująca zajście związane z uczniem czy sytuację, która się pojawiła, bywa kluczowa i rozstrzygająca o dalszym postępowaniu. Często pacjenci konsultowani na Izbie Przyjęć wycofują się z wcześniej wygłaszanych deklaracji, podają, że zostali źle zrozumiani. Notatka ze szkoły opisująca zdarzenie pozwala na skonfrontowanie tych informacji i potencjalnie na uratowanie uczniowi życia.
Skip to content